Főoldal » Hírek » Ismerősét rúgta fejbe - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy nőt bán­tal­ma­zott. A súlyo­sabb követ­kez­mé­nyek elma­ra­dá­sa a kör­nyék­be­li lakók köz­be­lé­pé­sé­nek volt köszönhető.

A vád­irat sze­rint a férfi és a sér­tett isme­rő­sök vol­tak, haj­lék­ta­lan élet­mó­dot folytattak.

2021 ápri­li­sá­ban az elkö­ve­tő és a sér­tett Pécel egyik külső részén lévő fás terü­le­ten tar­tóz­ko­dott, mind­ket­ten ittas álla­pot­ban vol­tak. Az egyik kör­nyé­ken lakó arra figyelt fel, hogy a férfi min­den előz­mény nél­kül len­dü­le­te­sen fejbe rúgta a föl­dön ülő nőt. Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tő fel­ül­tet­te a sér­tet­tet és ököl­lel tovább ütöt­te az arcát. Ekkor egy szem­ta­nú és fele­sé­ge köz­be­lé­pett, így vetve véget a bán­tal­ma­zás­nak. Az elkö­ve­tőt a bátor tanúk vissza­tar­tot­ták a rend­őrök kiérkezéséig.

A sér­tett nő súlyos fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, pusz­tán a vélet­len sze­ren­csén múlott, hogy nem ala­kult ki nála élet­ve­szé­lyes állapot.

A Pest Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő ellen.