Főoldal » Archív » Ismerősét szúrta hasba a német férfi – vádemelés

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy Magyar­or­szá­gon élő német férfi ellen.

A német férfi egy bara­nyai kis falu­ban él, isme­rő­si viszony­ban állt a későb­bi sértettel.

2017. novem­be­ré­ben a vád­lott a har­ká­nyi pia­con ita­lo­zott, majd az ita­lo­zás befe­je­zé­sét köve­tő­en ello­pott egy utcán álló bicik­lit azért, hogy azzal a köze­li lakó­he­lyé­re közlekedjen.

A férfi haza­fe­lé hajt­va elha­ladt a sér­tett mun­ka­he­lye mel­lett, aki ott biz­ton­sá­gi őrként dolgozott.

A vád­lott itt meg­állt, majd dobo­zos sör­rel kínál­ta a sér­tet­tet, melyet közö­sen elfo­gyasz­tot­tak. Ezt köve­tő­en a férfi újabb sör­rel kínál­ta a sér­tet­tet, aki viszont azt vissza­uta­sí­tot­ta és az őrhely­ként szol­gá­ló lakó­ko­csi­hoz ment. A német férfi a sér­tet­tet követ­te, azon­ban a sér­tett fel­hív­ta a figyel­mét arra, hogy oda nem mehet be.

Ekkor a vád­lott a zse­bé­ből kivett egy 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, majd azzal a sér­tet­tet egy alka­lom­mal hasba szúrta.

A meg­szúrt férfi a föld­re rogyott, majd a vád­lott rug­dos­ni kezd­te a sértettet.

Mind­ezt ész­lel­ték a főúton arra köz­le­ke­dő autó­sok, akik érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get és men­tő­ket. A szú­rás a sér­tett has­üre­gé­be hatolt, mely élet­ve­szé­lyes sérü­lést okozott.

A férfi cse­lek­mé­nye az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 2-8 évig ter­je­dő szabadságvesztés.