Főoldal » Hírek » Ismert focistának adta ki magát a csaló - letartóztatták

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint soro­zat­ban csalt ki pénzt járó­ke­lők­től egy férfi, akit az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság letartóztatott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 50 éves férfi 2020 nya­rá­tól sorozat-jelleggel köve­tett el csa­lá­so­kat. Mód­sze­re az volt, hogy az utcán – a VII., a VIII., a IX. és a XIII. kerü­let­ben – szó­lí­tot­ta le a járó­ke­lő­ket, akik előtt egy ismert focis­tá­nak adta ki magát, és külön­bö­ző indo­kok­kal pénzt csalt ki tőlük. Jel­lem­ző­en arra hivat­ko­zott, hogy lerob­bant a gép­ko­csi­ja és nincs nála pénz autó­men­tő­re, és volt, hogy azt is hazud­ta, hogy a gye­re­két kell orvos­hoz vin­nie. A pénzt állí­tá­sa sze­rint csak köl­csön kérte, azt ígér­te, hogy azt még aznap, vagy más­nap vissza­fi­ze­ti, és a biz­to­sí­ték lát­sza­tát kelt­ve meg­ad­ta a tele­fon­szá­mát is. A meg­té­vesz­tett sér­tet­tek fejen­ként több tíz­ezer forin­tot adtak a férfinak.

A Buda­pes­ti IX. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói azo­no­sí­tot­ták a fér­fit, aki az elle­ne kibo­csá­tott elfo­ga­tó­pa­rancs­ról tudo­mást sze­rez­ve, fel­ad­ta magát. A rend­őr­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki 9 rend­be­li üzlet­sze­rű csa­lás bűn­tett, illet­ve vét­ség meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, figye­lem­mel arra, hogy meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a férfi sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén elér­he­tet­len­né válna és újabb, szán­dé­kos bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. 

A nyo­mo­zá­si bíró a letar­tóz­ta­tást vég­le­ges dön­té­sé­vel egy hónap­ra elrendelte.

Az ügy­ben kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/visszavonult-focista-borebe-bujt-a-sorozatcsalo