Főoldal » Hírek » Ismerte a kódot, ki is fosztotta a széfet – fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki egy sió­fo­ki étte­rem széf­jé­ből lopott jelen­tős össze­gű készpénzt.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó vád­lott koráb­ban már dol­go­zott vil­lany­sze­re­lő­ként a sió­fo­ki plá­zá­ban lévő étte­rem­ben. A férfi mun­ká­ja során meg­tud­ta az iro­dá­ban lévő széf kód­ját, ezért 2022 októ­be­ré­ben kife­je­zet­ten azért érke­zett Buda­pest­ről a bala­to­ni város­ba, hogy ellop­ja a széf­ben lévő értékeket.

A vád­lott a fel­tű­nést kerül­ve az étte­rem zárá­sa után, az esti órák­ban a plá­zá­ba a hátsó bejá­ra­ton át ment be, sőt, hogy a kame­rá­kon ne legyen fel­is­mer­he­tő, egy nagy kar­ton­do­boz­zal igye­ke­zett arcát elta­kar­ni. A ter­helt az étter­met – ahol már nem tar­tóz­ko­dott senki – a nyi­tott tűz­zá­ró ajtón keresz­tül köze­lí­tet­te meg, majd a széf­ből több mint öt mil­lió forin­tot sike­rült kivennie.

A sér­tett kára nem térült meg.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést indítványozott.

A fény­ké­pet a sió­fo­ki rend­őrök készítették.

Siófoki étterem széfje, amit a férfi kifosztott