Főoldal » Hírek » Ismét bíróság előtt a szökött elkövető- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki kül­föld­re akart szök­ni a ható­sá­gok elől.

A ter­hel­tet 2021 júli­u­sá­ban a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság kifosz­tás bűn­tet­te miatt nem jog­erő­sen 3 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, egy­ben a letar­tóz­ta­tá­sát meg­szün­tet­te, és elren­del­te lakó­he­lyé­hez kötött bűn­ügyi fel­ügye­le­tét. A bíró­ság vég­zé­se sze­rint a ter­helt az ingat­lant enge­dély nél­kül nem hagy­hat­ta el, és elren­del­te, hogy a bűn­ügyi fel­ügye­let betar­tá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­köz­zel ellen­őriz­ze a rendőrség.

A férfi azon­ban a bíró­ság enge­dé­lye nél­kül elhagy­ta a kije­lölt ingat­lant azért, hogy Hor­vát­or­szág­ba szök­jön. Ezért a lánya házá­hoz ment, és ott a nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­közt egy kés­sel levág­ta a lábá­ról. Idő­köz­ben a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ügye­le­te a GPS jelek alap­ján ész­lel­te, hogy a ter­helt elhagy­ta a lakó­he­lyét, ezért a rend­őr­ség a GPS jele­ket követ­ve a ter­helt lánya házá­hoz érke­zett. A férfi a szo­bá­ban lévő ágy ágy­ne­mű­tar­tó­já­ban rej­tő­zött el, hogy a rend­őr­ség ne talál­ja meg.

A kiér­ke­ző rend­őr­jár­őrök az ágy­ne­mű­tar­tó­ban a fér­fit meg­ta­lál­ták és elő­ál­lí­tot­ták a Ceg­lé­di Rendőrkapitányságra. 

A fen­ti­ek miatt a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban a fér­fit fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt bíró­ság elé állította.