Főoldal » Hírek » Ismét fegyházbüntetésre ítélték a megrögzött pedofil apát - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 nya­rán emelt vádat egy közép­ko­rú férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa vét­sé­ge miatt.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2021 janu­ár­já­ban kihir­de­tett íté­le­té­vel a külö­nös vissza­eső vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki 12. élet­évet be nem töl­tött, hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa vét­sé­ge miatt és őt 13 év és 6 hónap fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tásra ítél­te azzal, hogy vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól és tevé­keny­ség vég­zé­sé­től, amely­ben 18 év alat­ti sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, vagy ilyen sze­méllyel hatal­mi, vagy befo­lyá­si viszony­ban állna.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből kizár­ta, egy­ben a koráb­bi bün­te­té­sé­ből enge­dé­lye­zett fel­té­te­les sza­bad­sá­got megszüntette.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a vád­lott az élet­tár­si kap­cso­la­tá­ból szár­ma­zó kis­lá­nya sérel­mé­re 2014-2015-ben meg­va­ló­sí­tott sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt vele szem­ben 2017-ben jog­erő­sen kisza­bott 6 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből 2019 nya­rán fel­té­te­les sza­bad­ság­ra került, majd annak elle­né­re, hogy a bíró­ság szü­lői fel­ügye­le­ti jogát meg­szün­tet­te, fel­vet­te volt élet­tár­sá­val és kis­lá­nyá­val a kapcsolatot.

2019 decem­be­ré­ben a volt élet­tár­sa nevé­ben hamis, fog­or­vo­si keze­lés­re hivat­ko­zó iga­zo­lást készí­tett, azt fel­hasz­nál­va a kis­lá­nyát az isko­lá­ból elhoz­ta és laká­sá­ba vitte, ahol ismét teret enge­dett pedo­fil kész­te­té­se­i­nek, az akkor 8 éves kis­lá­nyá­val sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végzett.

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért fel­leb­bez­tek. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügy­dön­tő hatá­ro­zat hely­ben hagyá­sát kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Ítélőtáblánál.

A másod­fo­kú bíró­ság 2021. már­ci­us végén hozott vég­zé­sé­vel az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en a vád­lott­ra kisza­bott pél­da­mu­ta­tó­an súlyos bün­te­tést hely­ben hagyta.