Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ismét idős asszonyra támadt a rabló - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség rab­lás és súlyos testi sér­tés miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy idős asszonyt bán­tal­ma­zó, külö­nös vissza­eső fér­fi­val szemben.

A vád­lot­tat koráb­ban idős sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt 4 év fegy­ház­ra ítél­te a bíró­ság. A férfi bün­te­té­sé­nek letöl­té­se után, 2022 janu­ár­já­ban, Pécsett, az utcán fel­fi­gyelt az idős korú, nehe­zen mozgó sér­tett­re, aki egy kere­kes bevá­sár­ló­tás­kát húzott maga után. A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a sér­tett érté­ke­it, ezért követ­te, majd az idős sér­tett mellé futott, kirán­tot­ta kezé­ből kere­kes bevá­sár­ló­tás­ká­ját olyan erő­vel, hogy attól a sér­tett egy par­ko­ló gép­ko­csi­nak esett, majd a föld­re zuhant.

A férfi magá­val vitte a bevá­sár­ló­tás­kát, átku­tat­ta, és azt a benne talált élel­mi­sze­rek­kel együtt elrej­tet­te egy bok­ros területen.

A táma­dó cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben a sér­tett csí­pő­je és sze­mé­rem­csont­ja eltört, a sérü­lé­sek 8 napon túl gyó­gyu­ló­ak vol­tak. A táska és az élel­mi­sze­rek érté­ke össze­sen 15.000 forint volt.

A férfi cse­lek­mé­nye idős sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, a bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le 5 évtől 10 évig, illet­ve 1 évtől 5 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van, bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Pécsi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.