Főoldal » Archív » Ismét iskolai erőszak Zalaegerszegen

Kopo­nya és arc zúzó­dá­so­kat szen­ve­dett egy fia­tal­ko­rú fiú, akit meg­tá­ma­dott tizen­ki­lenc éves osz­tály­tár­sa az isko­lá­ban min­den elő­ze­tes szó­vál­tás nél­kül. Az eset egy szak­kép­ző isko­la osz­tály­ter­mé­ben taní­tás előtt tör­tént 2014. ápri­lis 17-én. A tizen­ki­lenc éves fiú több­ször meg­ütöt­te, meg­rúg­ta, majd miu­tán föld­re került, tovább ütle­gel­te, foj­to­gat­ta és rug­dos­ta osztálytársát.

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a
Zala­eger­sze­gi Járás­bí­ró­ság előtt.

A Zala Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014 05 05