Főoldal » Archív » Ismét lebukott a mutogatós férfi – vádemelés Pécsett

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy nagy­ka­ni­zsai férfi ellen, aki 2016. tava­szán nemi vágyá­nak kielé­gí­té­se cél­já­ból muto­gat­ta magát Pécsett.

A fér­fit koráb­ban már több­ször elítél­ték sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt, leg­utóbb egy év négy hónap bör­tön­bün­te­tést kapott, mely­ből 2016. ápri­li­sá­ban sza­ba­dult.

Sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en a férfi Pécs­re köl­tö­zött, ahol újabb sze­mé­rem­sér­té­se­ket köve­tett el. A vád­lott 2016. máju­sá­ban és júni­u­sá­ban Pécs külön­bö­ző köz­te­rü­le­te­in a mel­let­te elha­la­dó nőket meg­szó­lí­tot­ta, lehú­zott slic­cén keresz­tül nemi szer­vét a sér­tet­tek­nek muto­gat­ta, miköz­ben önki­elé­gí­tést vég­zett.

A vád­lot­tat az ügyész­ség hat alka­lom­mal elkö­ve­tett sze­mé­rem­sér­tő maga­tar­tá­sa miatt vádol­ta meg.

A férfi jelen­leg elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van.