Főoldal » Archív » Ismét lehetséges a személyes ügyfélfogadás a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség ügyészi szerveinél

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­sé­gen és az alá­ren­delt­sé­gé­be tar­to­zó járá­si ügyész­sé­ge­ken 2020. júni­us 15-től ismé­telt lehe­tő­ség van arra, hogy az ügy­fe­lek sze­mé­lye­sen keres­sék fel az ügyészséget.

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség és a járá­si ügyész­sé­gek ügy­fél­fo­ga­dá­si ideje a koráb­bi­ak­kal egye­ző, azon­ban a bíró­sá­gok­kal közös épü­let­ben műkö­dő ügyész­sé­gek vonat­ko­zá­sá­ban a belé­pés­re és a benn­tar­tóz­ko­dás­ra vonat­ko­zó­an a bíró­ság által kiadott sza­bá­lyok is irányadóak.

A sze­mé­lyes ügy­in­té­zés során a belé­pés és a benn­tar­tóz­ko­dás ideje alatt az ügy­fe­lek­nek be kell tar­ta­ni­uk az adott épü­let­re vonat­ko­zó hatá­lyos egész­ség­ügyi biz­ton­sá­gi elő­írá­so­kat, így pél­dá­ul köte­le­sek tar­ta­ni az elő­írt védő­tá­vol­sá­got, vala­mint amennyi­ben fer­tő­ző beteg­ség tüne­te­it ész­le­lik magu­kon, akkor a sze­mé­lyes ügy­in­té­zés mel­lő­zé­se szükséges.