Főoldal » Hírek » Ismét ölt a szabálytalanul használt elektromos eszköz

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség nem tart­ja indo­kolt­nak a bün­te­tés eny­hí­té­sét annak az anyá­nak az ügyé­ben, aki­nek gon­dat­lan­sá­ga miatt a gyer­me­ke a lakás­ban bennégett.

A tör­vény­szék a vád­ha­tó­ság indít­vá­nya alap­ján a bűnös­sé­gét beis­me­rő, ügyé­nek tár­gya­lá­sá­ról lemon­dó vád­lot­tat gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­ge miatt 1 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. A fog­ház­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, és a vád­lot­tat elő­ze­tes men­te­sí­tés­ben részesítette.

A vád­irat­tal azo­nos íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a négy­gyer­me­kes csa­lád­anya 2019. év feb­ru­ár havá­ban sze­rény anya­gi körül­mé­nyei miatt elekt­ro­mos ház­tar­tá­si esz­kö­zök­kel kény­sze­rült fűte­ni laká­sát. A vád­be­li napon a külön szo­bá­ban alvó 5 éves kis­fia ágyá­nak köze­lé­ben egy elekt­ro­mos kenyér­sü­tő gépet kap­csolt be, amely túl­he­vül­ve kora haj­nal­ban láng­ra lob­ban­tot­ta a taka­rót, majd a búto­ro­kat. Noha a vád­lott pró­bál­ta meg­men­te­ni gyer­me­két, az erős füst miatt a gyer­mek szo­bá­já­ba már nem tudott bemen­ni, a heves lán­gok miatt mene­kül­nie kel­lett. A kis­ko­rú sér­tett szin­tén ész­lel­te a tüzet, de a lakás­ból kijut­nia nem sike­rült. Halá­la súlyos égési sérü­lé­sek, vala­mint szén­mon­oxid mér­ge­zés követ­kez­té­ben lég­zé­si és kerin­gé­si elég­te­len­ség miatt nyom­ban beállt.

A ház­tar­tá­si gép biz­ton­sá­gi főkap­cso­ló­val nem ren­del­ke­zett. A vád­lott a tőle elvár­ha­tó figyel­met és körül­te­kin­tést elmu­lasz­tot­ta, ami­kor – bár tuda­tá­ban volt a ren­del­te­tés­el­le­nes hasz­ná­lat veszé­lye­i­nek – a hősu­gár­zó­ként alkal­ma­zott esz­köz túl­he­vü­lé­sét az éjsza­kai ellen­őr­zés hiá­nyá­ban ide­jé­ben nem ész­lel­te. Hanyag gon­dat­lan­sá­gá­val gyer­me­ké­nek külö­nö­sen kegyet­len halá­lát okozta.

A vád­ha­tó­ság a tör­vény­szék íté­le­tét tudo­má­sul vette. A vád­lott védő­je útján a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta, mivel állás­pont­ja sze­rint a gyer­mek halá­lát okozó gon­dat­lan szü­lői maga­tar­tás indo­ko­lat­la­nul mél­tá­nyos meg­íté­lé­se az álta­lá­nos meg­elő­zés ellen hat.

A bün­te­tő­ügy­ben a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la határoz.