Főoldal » Hírek » Ismét rabolt az erőszakos többszörös visszaeső - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy rab­lá­sok miatt koráb­ban már több­szö­rö­sen bün­te­tett 40 éves férfi ellen, aki a leg­utób­bi sza­ba­du­lá­sát köve­tő pár hónap eltel­té­vel ismét rabolt.

Az erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt koráb­ban már több­ször bün­te­tett férfi a leg­utób­bi, 7 év fegy­ház­bün­te­té­sé­ből 2021 júli­u­sá­ban szabadult.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. janu­ár 20-án alkal­mi isme­rő­sé­vel, a sér­tet­tel ita­lo­zott. Az éjje­li órák­ban a két férfi a VII. kerü­let­ben, az Almássy tér­nél tar­tóz­ko­dott, ami­kor a vád­lott min­den előz­mény nél­kül ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet az arcán, majd a kabát­já­nál fogva a fal­hoz nyom­ta, és fenye­ge­tő hang­nem­ben a pénz­tár­cá­ját köve­tel­te. Ezzel egy­ide­jű­leg a táma­dó benyúlt áldo­za­ta kabát­já­nak belső zse­bé­be és onnan kivet­te a férfi pénz­tár­cá­ját, ami­ben 78.000 forint kész­pénz, vala­mint a sér­tett sze­mé­lyi okmá­nyai vol­tak. Az érté­kek meg­szer­zé­se után a férfi elhagy­ta a hely­színt. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyeb­ben sérült.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit - mint erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esőt - rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint annak meg­ál­la­pí­tá­sát, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A vide­ón a rab­lás előz­mé­nye lát­ha­tó. A sér­tett a közös ita­lo­zás­hoz alko­holt vásá­rol egy kis­bolt­ban, a pénz­tár­cá­ját a kabát­já­nak belső zse­bé­be teszi - a vád­lott már ekkor a pénz­tár­ca felé nyúl.