Főoldal » Archív » Ismét sikerrel lépett fel az ügyészség a fogyasztók érdekében

Fogyasz­tók­kal ter­mék érté­ke­sí­té­sé­re vonat­ko­zó szer­ző­dé­si kikö­té­sek tisz­tes­ség­te­len­sé­ge meg­ál­la­pí­tá­sa iránt újból siker­rel perelt az ügyészség.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la az alpe­res­sel szer­ző­dő vala­mennyi félre kiter­je­dő hatállyal meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az a fel­té­tel, mely sze­rint a „Vevő tudo­má­sul veszi, hogy ha a telep­he­lyen élel­mi­szer (vita­min) ter­mé­ket átvesz, azt az átvé­tel után nem hoz­hat­ja vissza, nem szol­gál­tat­hat­ja vissza az eladó cég részé­re.” azért érvény­te­len, mert a fogyasz­tó kel­lék­sza­va­tos­sá­gi jogát jelen­tő­sen kor­lá­toz­za, a ter­mék kicse­ré­lést kizár­ja, ezál­tal a Pol­gá­ri Tör­vény­könyv ren­del­ke­zé­se­i­től egy­ér­tel­mű­en a fogyasz­tó hát­rá­nyá­ra tér el.

Ugyan­ezen vál­lal­ko­zás több szer­ző­dé­si fel­té­te­lé­nek tisz­tes­ség­te­len­sé­gét már az első­fo­kon eljárt Fővá­ro­si Tör­vény­szék jog­erő­sen meg­ál­la­pí­tot­ta, így pél­dá­ul, hogy „(…) az eladó cég kép­vi­se­le­té­ben eljá­ró sze­mé­lyek, kizá­ró­lag a magyar nyelv­tan­ban hasz­nált fel­té­te­les mód­ban tár­gyal­hat­nak és elem­zik ki az Ön orvo­si diag­nó­zist nem helyet­te­sí­tő álla­pot­fel­mé­rő teszt ered­mé­nye­it. Ellen­ke­ző eset­ben az eladó cég nem tud azo­no­sul­ni a kép­vi­se­lő mun­ka­társ tár­gya­lás, elem­zés szó­be­li poli­ti­ká­já­val és emi­att sem­mi­lyen fele­lős­sé­get nem tud vál­lal­ni”, illet­ve, hogy sem a meg­bí­zott keres­ke­dő, sem a meg­bí­zott keres­ke­dő asszisz­ten­se, meg­bí­zott­ja, kép­vi­se­lő­je nem jogo­sult a fog­la­ló, vétel­ár akár egy összeg­ben, akár rész­le­tek­ben tör­té­nő átvé­te­lé­re. Ezek a fel­té­te­lek azért tisz­tes­ség­te­le­nek, mert kizár­ják, kor­lá­toz­zák az eladó cég­nek az álta­la igény­be vett köz­re­mű­kö­dő­ért való fele­lős­sé­gét. A tör­vény értel­mé­ben ugyan­is aki köte­le­zett­sé­ge tel­je­sí­té­sé­hez vagy joga gya­kor­lá­sá­hoz más sze­mély köz­re­mű­kö­dé­sét veszi igény­be, ennek a sze­mély­nek a maga­tar­tá­sá­ért úgy felel, mint­ha maga járt volna el.

A bizo­nyí­tá­si teher fogyasz­tó hát­rá­nyá­ra tör­té­nő meg­vál­toz­ta­tá­sa miatt tisz­tes­ség­te­len a szer­ző­dés azon pont­ja is, amely alap­ján, ha a vevő a szer­ző­dés­től 14 napon belül indo­ko­lás nél­kül nem áll el, és a ter­mé­ket sem veszi át, akkor eladó a vétel­ár 15%-ának meg­fe­le­lő köt­bér­re jogosult.

Végül az a pont, misze­rint a „Vevő meg­kap­ta az eladó cég részé­ről, hogy egyes ter­mé­kek­nél fenn­áll­hat az ár érték­arány­ta­lan­ság ténye, de a vevő a szer­ző­dés alá­írá­sá­val ezt a tényt nem vitat­ja, hiszen a szer­ző­dést átgon­dol­va és meg­fon­tol­va írta alá.” szin­tén tisz­tes­ség­te­len, mert kizá­ró­la­go­san a vál­lal­ko­zást jogo­sít­ja fel annak meg­ál­la­pí­tá­sá­ra, hogy a tel­je­sí­tés szerződésszerű-e, továb­bá kizár­ja vagy kor­lá­toz­za a fogyasz­tó jog­sza­bá­lyon ala­pu­ló joga­it a vál­lal­ko­zás szer­ző­dés­sze­gé­se esetén.