Főoldal » Hírek » Itallal locsolták le egymást a tánctéren - VIDEÓVAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a szó­ra­ko­zó­hely tánc­te­rén előbb ital­lal leön­töt­te a sér­tet­tet, majd nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést okoz­va bántalmazta.

A vád­irat sze­rint a tata­bá­nyai szó­ra­ko­zó­he­lyen kon­cert köz­ben az elkö­ve­tő a tánc­te­rén szó­vál­tást kez­de­mé­nye­zett a sér­tett fér­fi­val, mert úgy érez­te, hogy leön­töt­te őt az ita­lá­val. A szó­vál­tás során az elkö­ve­tő szán­dé­ko­san leön­töt­te ita­lá­val a sér­tet­tet, aki erre a kezé­ben lévő ital­lal szin­tén lelo­csol­ta a fér­fit.  Az elkö­ve­tő ekkor ököl­lel, jobb kéz­zel leg­alább köze­pes erő­vel meg­ütöt­te a sér­tett bal arc­fe­lét, majd vele dula­kod­ni kezdett.

A táma­dó férfi a sér­tet­tet a nya­ká­nál fogva a föld­re rán­tot­ta, ott több­ször fején meg­ütöt­te. A szó­ra­ko­zó­hely ven­dé­gei ekkor a táma­dót és a sér­tet­tet elvá­lasz­tot­ták egymástól.

Az erő­sza­kos férfi a sér­tett­nek nyolc napon túl gyó­gyu­ló arc­csont­tö­rést és dob­hár­tya per­fo­rá­ci­ót okozott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bün­tet­len, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő fér­fi­val szem­ben a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.