Főoldal » Hírek » Italozás miatti vitából késszúrás – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés kísér­le­te miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki itta­san a vita során egy kony­ha­kés­sel mell­ka­son szúr­ta élettársát.

A vád­irat sze­rint a nő fél éve élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban a fér­fi­val, annak kecs­ke­mé­ti bérelt laká­sá­ban. Kap­cso­la­tuk a nő ita­lo­zó élet­mód­ja miatt folya­ma­to­san viták­kal ter­hes volt. 2023. júni­us 9-én, dél­után a nő ismét alko­holt fogyasz­tott, amely miatt pár­kap­cso­la­ti prob­lé­má­ik újból fel­szín­re kerül­tek. A vita hevé­ben az ittas vád­lott fel­ka­pott a kony­ha­pult­ról egy kést és szem­ből mell­ka­son szúr­ta élettársát.

A sér­tett sérü­lé­se nyolc napon belül gyó­gyult, de a szú­rás lét­fon­tos­sá­gú szer­vek miatt élet­ve­szé­lyes sérü­lés oko­zá­sá­ra is alkal­mas lehe­tett volna.

Az ügyész­ség a nőt élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotó­kon a bűn­cse­lek­mény hely­szí­ne, vala­mint az elkö­ve­tés­hez hasz­nált és az eljá­rás során lefog­lalt kés látható.