Főoldal » Hírek » Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség » Ítélet a járvány idején kórházi dolgozókat sértegető, bántalmazni akaró férfival szemben -a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség 2020. júli­us 13-án köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki a kihir­de­tett veszély­hely­zet ide­jén az őt ellá­tó kór­há­zi dol­go­zók­ra támadt.

A férfi 2020. ápri­lis 19-én a dél­előt­ti órák­ban súlyos fokú ittas álla­pot­ban fel­hív­ta a men­tő­ket és beje­len­tet­te, hogy koro­na­ví­rus­ra jel­lem­ző tüne­te­ket ész­lel magán. A veszély­hely­zet ide­jén álta­lá­nos pro­to­koll sze­rint a men­tők a szol­no­ki kór­ház­ba szál­lí­tot­ták a fér­fit és elhe­lyez­ték az e célra fenn­tar­tott rész­le­gen.

A férfi ide­ge­sen fel-alá jár­kál­ni kez­dett, ezért több egész­ség­ügyi dol­go­zó rászólt, hogy tart­sa be a köte­le­ző egy­más közöt­ti távol­sá­got. A férfi erre trá­gár sza­vak­kal illet­te a kór­ház sze­mély­ze­tét. Később a férfi meg­gon­dol­ta magát és távoz­ni akart az épü­let­ből, azon­ban a biz­ton­sá­gi őr, mivel a vizs­gá­la­ta még nem feje­ző­dött be, nem enged­te ki és vissza­kí­sér­te őt a vizs­gá­la­tok hely­szí­né­re.

A férfi ezután is agresszí­ven visel­ke­dett, majd az őt csil­la­pí­ta­ni igyek­vő egyik beteg­hor­dót ököl­lel meg­pró­bál­ta meg­üt­ni. A sér­tett az ütés elől ellé­pett, majd a magá­ból kikelt fér­fit a beteg­hor­dó­nak sike­rült a föld­re teper­ni és a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat segít­sé­gé­vel a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig a hely­szí­nen tar­ta­ni. Az egész­ség­ügy­ről szóló jog­sza­bá­lyok alap­ján a beteg­hor­dó köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül.

A Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság táv­meg­hall­ga­tás útján lefoly­ta­tott bizo­nyí­tá­si eljá­rás során a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­ben és a vád­lot­tat 3 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te, egy­ben elren­del­te 3 fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is. Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je fel­men­tés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be, így a bün­te­tő­el­já­rás másod­fo­kon, a Szol­no­ki Tör­vény­szé­ken foly­ta­tó­dik.