Főoldal » Hírek » Ítélet egy rendőrökre téglával és vasvillával támadó család ügyében - Fotóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tát köve­tő­en a bíró­ság elítél­te a rend­őrök­re támadókat.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek elő­ké­szü­le­te, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy apa és két fia ellen a Mis­kol­ci Törvényszéken.

A vád­irat lénye­ge sze­rint 2019 júni­u­sá­ban egy 24 éves bün­te­tett elő­éle­tű férfi rend­őri intéz­ke­dést kért arra hivat­koz­va, hogy vere­ke­dett és meg fog ölni vala­kit. A beje­len­tés alap­ján három rend­őr­sé­gi szol­gá­la­ti gép­ko­csi érke­zett a hely­szín­re, ame­lye­ket a férfi – azok elé állva – meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tett, majd az autó­ból kiszál­ló rend­őrök irá­nyá­ba indult és ütés­re emelt kéz­zel, kia­bál­va bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te őket.

Miu­tán a férfi fel­szó­lí­tás­ra sem hagyott fel az agresszív maga­tar­tás­sal, vele szem­ben könny­fa­kasz­tó gázt alkal­maz­tak. Ekkor a férfi báty­ja egy nagy­mé­re­tű, meg­kö­ze­lí­tő­leg 20 kilo­gramm súlyú beton­töm­böt dobott az egyik szol­gá­la­ti gép­ko­csi bal első kere­ké­nek, letör­ve annak dísz­tár­csá­ját. Ezután fel­vett egy tég­lát, amit az egyik rend­őr felé hají­tott, aki­nek ez elől sike­rült idő­ben elha­jol­nia, a tégla azon­ban így is elta­lál­ta a rend­őr­au­tót, abban közel két­száz­ezer forin­tos kárt okozva.

Miköz­ben a rend­őrök az idő­sebb fér­fi­val szem­ben intéz­ked­tek, meg­je­lent a fivé­rek apja is, és kije­len­tet­te, a fiát nem viszik seho­va. A bilin­cse­lést végző három rend­őrt a 49 éves férfi a föld­re lökte, majd meg­pró­bál­ta őket a fiá­ról lehúzni.

Azt köve­tő­en, hogy a rend­őrök az idő­sebb fiú és édes­ap­ja ellen­ál­lá­sát meg­tör­ték és őket a szol­gá­la­ti gép­ko­csi felé vezet­ték, a fia­ta­labb férfi egy vas­vil­lát magá­hoz véve felé­jük indult, majd azt öt méter távol­ság­ból három rend­őr felé for­dí­tot­ta, azt kia­bál­va, hogy „meg­dög­lö­tök, leszúr­lak tite­ket”. Azt, hogy a férfi az intéz­ke­dő rend­őrök köz­vet­len köze­lé­be érjen, a jelen­lé­vő isme­rő­sei aka­dá­lyoz­ták meg.

A bíró­ság bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­ta­kat, és a fia­ta­labb fér­fit öt év hat hónap-, idő­sebb test­vé­rét négy év bör­tön­bün­te­tés­re, mel­lék­bün­te­té­sül öt illet­ve négy év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, míg édes­ap­ju­kat két év, vég­re­haj­tá­sá­ban három év hat hónap pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte. 

Az íté­let nem jog­erős, az ellen min­den érin­tett fel­leb­be­zést jelen­tett be. 

A fotó a szem­lén készült.