Főoldal » Archív » Ittas állapotban okozott halálos balesetet a fiatal rendőr Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást a 2016. októ­ber 8-án haj­nal­ban tör­tént köz­le­ke­dé­si bal­eset ügyé­ben, melyet egy pró­ba­idős rend­őr őrmes­ter oko­zott Sárospatakon.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a rend­őr a barát­já­val - a rend­őr által veze­tett gép­ko­csi­val - Sáros­pa­tak bel­vá­ro­sa felől haladt Vég­ar­dó felé, úgy, hogy a  meg­en­ge­dett sebes­ség­ha­tárt jelen­tő­sen túl­lép­te a sofőr és egy  jobb­ra ívelő kanyar­ban elvesz­tet­te ural­mát az autó felett, a gép­ko­csi az úttest­ről lesod­ró­dott, kereszt­be for­dult és egy út menti fának csapódott.

Az autó utasa, egy 20 éves fia­tal­em­ber a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meg­halt, míg a rend­őrt a men­tők súlyos sérü­lé­sek­kel, élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban szál­lí­tot­ták kórházba.

Az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a rend­őr a jár­mű­ve­ze­tés  előtt alko­holt fogyasztott.

A bün­te­tő­el­já­rás a tanú­ki­hall­ga­tá­sok­kal illet­ve továb­bi szak­ér­tői bizo­nyí­tás­sal folytatódik.