Főoldal » Hírek » Ittas kamionsofőr - videóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­té­se vét­sé­gé­vel vádolt meg egy román állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki pálin­ka fogyasz­tá­sát köve­tő­en, súlyo­san ittas álla­pot­ban veze­tett egy több ton­nás sze­rel­vényt, ami­vel a sza­lag­kor­lát­nak is nekiütközött.

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a román állam­pol­gár­sá­gú férfi az M1-es autó­pá­lyán ittas álla­po­ta miatt a for­gal­mi sávok és a leál­ló­sáv között kiszá­mít­ha­tat­la­nul köz­le­ke­dett, lehaj­tott a füves terü­let­re, ille­tő­leg a sza­lag­kor­lát­nak ütkö­zött. Az ütkö­zés során a sza­lag­kor­lát­ban és a jár­mű­sze­rel­vény­ben anya­gi kár kelet­ke­zett, azon­ban a férfi foly­tat­ta az útját.

A férfi a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elismerte.

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járás­bí­ró­ság bün­te­tő­vég­zé­sé­ben bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény­ben, és vele szem­ben 640.000 forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki, vala­mint 2 év 8 hónap­ra eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

Az ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés­sel szem­ben - súlyo­sabb jog­kö­vet­kez­mény alkal­ma­zá­sa érde­ké­ben - tár­gya­lás tar­tá­sát kérte.

Az elkö­ve­tés­ről a kame­ra­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://www.facebook.com/watch/?v=1033304543939765