Főoldal » Hírek » Ittas vezetőket állítottak gyorsított eljárásban bíróság elé - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség a teg­na­pi napon nyolc sze­mélyt – hat fér­fit és két nőt – állí­tott ered­mé­nye­sen bíró­ság elé ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt. Közü­lük négy sze­mély is a múlt héten Kecs­ke­mé­ten tar­tott cél­zott rend­őr­sé­gi ellen­őr­zé­sen akadt fenn.

A KRESZ elő­írá­sa sze­rint jár­mű­vet csak az vezet­het, aki­nek a szer­ve­ze­té­ben sze­szes ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol. Az ittas veze­tés a leg­gya­ko­ribb és leg­ve­szé­lye­sebb köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mény, ami szá­mos súlyos, halá­los bal­ese­tet oko­zott már az uta­kon. Aki itta­san ül a volán mögé, a saját és mások éle­tét is veszé­lyez­te­ti.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség a rend­őr­ség­gel együtt­mű­köd­ve kiemelt figyel­met for­dít az ittas veze­tők elle­ni hatá­ro­zott fel­lé­pés­re. Az együtt­mű­kö­dés ered­mé­nye­ként a Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség a teg­na­pi napon, ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban nyolc sze­mélyt állí­tott bíró­ság elé.

Közü­lük az egyik férfi igen­csak hosszú távot veze­tett itta­san, ugyan­is 2023. május 27. nap­ján – egy kora dél­után kez­dő­dő iszo­ga­tást köve­tő­en – a késő esti órák­ban örké­nyi lakó­he­lyén ült a volán mögé és egé­szen Kecs­ke­mé­tig jutott, ahol a rend­őrök iga­zol­tat­ták.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség vala­mennyi bíró­ság elé állí­tott vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.