Főoldal » Hírek » Ittasan bántalmazták egymást - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik itta­san bán­tal­maz­ták egymást.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint 2019. decem­ber 15-én, 18 óra­kor, az élet­tár­sak a doro­gi ott­ho­nuk­ban ittas álla­pot­ban össze­vesz­tek, majd dula­kod­tak. Ennek során a nő egy 12 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel két­szer mell­ka­son szúr­ta a fér­fit, aki ezt köve­tő­en nagy erő­vel lábon rúgta a párját. 

A szú­rás okoz­ta mell­sé­rü­lés köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lés­nek minő­sül. A nőnek eltö­rött a lába, a sérü­lés nyolc napon túl gyógyul.

Ezen túl­me­nő­en a nő 2020. júli­us 7-én, 17 óra­kor, egy toko­di csa­lá­di ház udva­rán itta­san elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en a ház tulaj­do­no­sá­ra támadt. Az elkö­ve­tő az idős, bete­ges­ke­dő sér­tet­tet egy 125 cm hosszú­sá­gú para­di­csom­ka­róval egy­szer fejen ütöt­te. A sér­tett­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se lett.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a nővel szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, vala­mint könnyű testi sér­tés bűn­tet­te, a fér­fi­val szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Törvényszékre. 

A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a nővel szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, a fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.