Főoldal » Hírek » Ittasan, begyógyszerezve támadt az idős házaspárra- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­las Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­vet­tet könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki alko­hol és isme­ret­len gyógy­sze­rek hatá­sa alatt bemá­szott egy csó­lyos­pá­lo­si tanya­ud­var­ba, majd min­den előz­mény nél­kül a tanya tulaj­do­no­sá­nak várat­la­nul meg­je­le­nő idős szü­le­i­re támadt és test­szer­te ütle­gelt egy idős férfit.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű férfi tavaly augusz­tus 23-án kora dél­után alko­hol és isme­ret­len gyógy­sze­rek hatá­sa alatt bemá­szott egy csó­lyos­pá­lo­si tanya beke­rí­tett udva­rá­ba, ami­kor a tanya­tu­laj­do­nos idős szü­lei gép­ko­csi­val meg­je­len­tek az ingat­lan­ban. A vád­lott min­den előz­mény nél­kül rátá­madt a házas­pár férfi tag­já­ra és hossza­san, test­szer­te ütle­gel­ni illet­ve rug­dos­ni kezdte.

A vékony test­al­ka­tú sér­tett igye­ke­zett véde­kez­ni a nála jóval fia­ta­labb táma­dó­já­val szem­ben, azon­ban testi ereje miatt nem tudott felül­ke­re­ked­ni. Egy idő után mind­ket­ten a föld­re kerül­tek és ott dula­kod­tak. A táma­dó végül egy arra járó férfi több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sá­ra és a kiér­te­sí­tett rend­őrök meg­je­le­né­sét ész­lel­ve hagyott csak fel a bán­tal­ma­zás­sal. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben test­szer­te zúzó­dá­sos és hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérülések.

A sér­tett és a táma­dó­ja között mind élet­kor­ban, mind erőn­lét­ben fenn­ál­ló jelen­tős különb­ség miatt a sér­tett csu­pán kor­lá­to­zot­tan volt képes a védekezésre.

Az ügyész­ség a vissza­eső­nek szá­mí­tó fér­fit könnyű testi sér­tés súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel vádol­ja és bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy bíró­ság a vád­lott párt­fo­gó fel­ügye­le­té­ről is ren­del­kez­zen. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.