Főoldal » Hírek » Ittasan hajtott szomszédja kerítésének - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye - fotóval

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 43 éves lit­kei fér­fi­val szem­ben, aki itta­san vezet­ve már majd­nem haza­ért, mikor gép­ko­csi­já­val lerom­bol­ta szom­széd­ja kerítését.

A férfi 2021. janu­ár 30-án 16 óráig egy barát­já­nál ita­lo­zott, majd gép­ko­csi­val indult haza, véré­ben 1,67 ezre­lék alko­hol­lal. Már majd­nem haza­ért, mikor ittas­sá­ga miatt elvesz­tet­te ural­mát autó­ja fölött, ami a bal olda­li útpad­kán keresz­tül leha­ladt az úttest­ről, és a szom­széd lakó­ház kapu­osz­lo­pá­nak ütkö­zött, kidönt­ve annak kapu­ját is.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen jár­mű­ve­ze­tés ittas álla­pot­ban vét­ség miatt emelt vádat a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság előtt, vád­ira­tá­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra, továb­bá a bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indítványt.

Az ittas veze­tő­re azon­ban nem­csak bün­te­tő­jo­gi jog­kö­vet­kez­mé­nyek vár­nak: Mivel veze­tői enge­dé­lye nincs, a gép­ko­csi pedig nem ren­del­ke­zett for­gal­mi enge­déllyel és köte­le­ző fele­lős­ség­biz­to­sí­tás­sal, az ügy­ben eljá­ró rend­őrök sza­bály­sér­té­si fel­je­len­tést is tet­tek elle­ne, továb­bá a bal­eset­tel oko­zott anya­gi kárt is meg kell térítenie.