Főoldal » Hírek » Ittasan, jogosítvány nélkül, önkényesen autózva okozott balesetet – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint Bala­ton­feny­ve­sen haj­tott neki egy par­ko­ló autó­nak úgy, hogy itta­san ült volán mögé és enge­dély nél­kül hasz­nál­ta a sze­mély­gép­ko­csit.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lott 2020 augusz­tu­sá­ban barát­já­val annak tar­tóz­ko­dá­si helyén, majd egye­dül fogyasz­tott nagy mennyi­sé­gű alko­holt, miu­tán isme­rő­se elment ott­hon­ról. Az erő­sen ittas férfi ekkor ész­re­vet­te, hogy barát­ja ott hagy­ta apja kocsi­já­nak indí­tó­kul­csát, ezért elha­tá­roz­ta, hogy autó­zik egyet.

A vád­lott már vissza­fe­lé köz­le­ke­dett az enge­dély nél­kül hasz­nált autó­val, ami­kor elvesz­tet­te ural­mát a jármű felett és a kocsi bal ele­jé­vel (1. kép) neki ütkö­zött egy úttest mel­lett par­ko­ló autó jobb hátul­já­nak (2. kép).

A férfi a hely­szí­nen nem állt meg, hanem vissza­vit­te az össze­tört, de műkö­dő­ké­pes gép­ko­csit indu­lá­si helyé­re, majd fel­hív­ta barát­ját és bicik­li­vel ott­ho­ná­ba indult, azon­ban haza már nem ért, mert útköz­ben a fonyó­di rend­őrök intéz­ke­dés alá von­ták. 

A vád­lott – aki nem elő­ször veze­tett ittas álla­pot­ban – cse­lek­mé­nyé­vel mind­két autó­ban több száz­ezer forin­tos kárt oko­zott.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott - bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló – vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.

A fel­hasz­nált képek a nyo­mo­zó ható­ság szem­lé­in készül­tek.