Főoldal » Hírek » Ittasan, jogosítvány nélkül, rendszám nélküli gépkocsival szenvedett balesetet - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint jogo­sít­vány nél­kül és itta­san veze­tett egy rend­szám nél­kü­li gép­ko­csit, amellyel bal­ese­tet is szenvedett.

A vád sze­rint a férfi 2020. novem­ber 27-én, 16 óra körül, lakott terü­le­ten kívül, Két­bo­dony irá­nyá­ból Szé­csén­ke felé ittas álla­pot­ban veze­tett egy for­ga­lom­ból kivont sze­mély­gép­ko­csit. Az autó­val egy balra ívelő, belát­ha­tat­lan útka­nya­ru­lat­ban, ittas­sá­gá­ból eredő figyel­met­len­sé­ge miatt, bele­ment a jobb olda­li víz­el­ve­ze­tő árok­ba, ahol a jármű a tete­jén állt meg.

A bal­eset­ben a férfi csak könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és a hely­szín­ről gya­lo­go­san eltá­vo­zott, úgy, hogy a hát­ra­ha­gyott gép­ko­csi egy része beló­gott az úttestre.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen jár­mű­ve­ze­tés ittas álla­pot­ban vét­ség miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság előtt, vád­ira­tá­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra, továb­bá a 19.896 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indítványt.

A férfi ellen nem­csak bün­te­tő­el­já­rás indult: őt a Balas­sa­gyar­ma­ti Köz­le­ke­dés­ren­dé­sze­ti Alosz­tály rend­őrei a veze­tői enge­dély nél­kü­li veze­tés, a for­ga­lom­ból kivont és fele­lős­ség­biz­to­sí­tás­sal nem ren­del­ke­ző jármű veze­té­se, vala­mint a gép­ko­csi bal­eset­ve­szé­lye­sen úttes­ten hagyá­sa miatt a sza­bály­sér­té­si ható­ság előtt is feljelentették.