Főoldal » Archív » Ittasan, kábítószer hatása alatt vezetett és okozott balesetet a győri férfi

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy 30 éves fér­fi­val szem­ben, aki alko­hol és kábí­tó­szer hatá­sa alatt vezet­te 2016 novem­be­ré­nek egyik éjje­lén Győr­ben az autó­ját, amellyel bal­ese­tet oko­zott. A lán­go­ló másik autó vét­len sofőr­jét ezt köve­tő­en cser­ben­hagy­ta és elbújt a köze­li parkban.

 A férfi alko­hol, vala­mint speed néven ismert kábí­tó­szer fogyasz­tá­sa után autó­zott a késő esti idő­pont­ban, majd egy jobb­ra ívelő éles kanyar­ban átsod­ró­dott az út túl­ol­da­lá­ra, ahol ütkö­zött egy másik autó­val. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a vét­len autó a sza­lag­kor­lát­nak pré­se­lő­dött, a veze­tő ajta­ja beszo­rult, a motor­tér­ből lán­gok csap­tak fel.

Ezt látva az elkö­ve­tő a köze­li park­ban rej­tő­zött el, ahol a rend­őrök és a tűz­ol­tók hőka­me­ra segít­sé­gé­vel talál­tak rá. A sérül­tet egy szem­ta­nú segí­tet­te ki a járművéből.

A bal­eset­ben mind­két sze­mély­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei keletkeztek.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt három bűn­cse­lek­ménnyel, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak minő­sí­tett ese­té­vel, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett, vala­mint ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Utób­bi bűn­cse­lek­mény tekin­te­té­ben a vád­lott külö­nös vissza­eső­nek minő­sül, mivel koráb­ban súlyos testi sér­tést okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt már sza­bad­ság­vesz­tést szab­tak ki vele szemben.