Főoldal » Hírek » Ittasan kötekedett az áruház parkolójában - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki több vásár­lót is szá­mon kért egy áru­ház­nál, ami­ért a csa­lá­dok­nak fenn­tar­tott par­ko­ló­he­lyen áll­tak meg.

A 45 éves férfi 2021 máju­sá­ban a fele­sé­ge autó­já­val, ittas álla­pot­ban érke­zett egy sió­fo­ki áru­ház par­ko­ló­já­ba, ahol ész­lel­te, hogy a csa­lá­dok részé­re kiala­kí­tott – az átla­gos­nál szé­le­sebb, és a bejá­rat­hoz köze­lebb eső – par­ko­ló­hely­re egy olyan pár állt be, akik gyer­me­kek nél­kül érkez­tek. A vád­lott emi­att fele­lős­ség­re vonta a fér­fit és a nőt, kifo­gá­sa­it pedig az áru­ház­ban dol­go­zó biz­ton­sá­gi őrnek is előadta.

Ezt köve­tő­en a férfi ugyan távo­zott, de indu­la­to­sab­bá vált, ami­kor arra lett figyel­mes, hogy egy másik csa­lá­dos par­ko­ló­hely­ről éppen ekkor távo­zott egy olyan sofőr, aki a vád­lott sze­rint ugyan­csak indo­ko­lat­la­nul vette azt igény­be. A vád­lott ezért a távo­zó autó vissza­pil­lan­tó tük­rét és hátsó abla­kát is meg­ütöt­te, vala­mint a gép­jár­mű olda­lá­ba is bele­rú­gott. A dühön­gő fér­fit végül a hely­szín­re érke­ző jár­őrök a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra előállították.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szemben.

Az ese­mé­nye­ket az áru­ház biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rész­ben rög­zí­tet­te, a kép annak egy részlete.