Főoldal » Archív » Ittasan kötötték el a szomszéd autóját Hernádvécsén

Jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy tizen­hét és egy tizen­nyolc éves fér­fi­val szemben.

A vád sze­rint a két vád­lott, akik fia­tal koruk elle­né­re már több­ször vol­tak bün­tet­ve, 2017 máju­sá­ban, az éjsza­kai órák­ban, ittas álla­pot­ban elha­tá­roz­ták, hogy vala­me­lyik szom­széd­juk házá­ból elhoz­nak egy autót, hogy kocsi­káz­has­sa­nak. A vád­lot­tak bemen­tek egy, az utcá­ban lakó férfi udva­rá­ra, és az ott par­ko­ló autó­ba beül­tek. Elin­du­lás köz­ben azon­nal neki­üt­köz­tek a kapu osz­lo­pá­nak, majd kihaj­tot­tak az udvar­ról, és rög­tön az árok­ba csúsz­tak a kocsival.

A vád­lot­tak kitol­ták a jár­mű­vet az árok­ból, és elin­dul­tak vele. A kocsit a fia­tal­ko­rú vád­lott vezet­te, jogo­sít­vá­nya nem volt. Néhány ház­zal odébb ismét neki­üt­köz­tek egy kerí­tés oszlopának.

Ekkor egy hely­bé­li férfi, aki szem­ből érke­zett autó­val a hely­szín­re, kiszál­lí­tot­ta a fiú­kat a gép­ko­csi­ból, és elvet­te tőlük a kocsikulcsot.

Az autó­ban mint­egy het­ven­ezer forint össze­gű kár keletkezett.

Az ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt a vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indít­vá­nyo­zott azzal, hogy ennek idő­tar­ta­má­ra a bíró­ság ren­del­je el párt­fo­gó felügyeletüket.