Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Ittasan különös kegyetlenséggel bántalmazták ismerősüket- rendőrségi videóval – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség súlyo­sab­ban minő­sü­lő ember­ölés kísér­le­te miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben, akik itta­san külö­nös kegyet­len­ség­gel bán­tal­maz­ták ismerősüket.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők 2022. júli­us 25-én késő dél­után Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­hoz közel, az egyik utcá­ban több isme­rő­sük tár­sa­sá­gá­ban sze­szes italt fogyasz­tot­tak és beszél­get­tek. Este­fe­lé csat­la­ko­zott hoz­zá­juk a sér­tett, aki a tár­sa­ság­gal együtt alko­holt fogyasz­tott, köz­ben több­ször bemen­tek egy köze­li élel­mi­szer­üz­let­be, hogy továb­bi ita­lo­kat vásá­rol­ja­nak, ami­ket együtt fogyasz­tot­tak el.

Az utcán tár­sal­gó fér­fi­ak­hoz rövid­del 21 óra előtt oda­lé­pett a kicsit távo­labb beszél­ge­tő, erő­sen ittas elkö­ve­tő és elő­ze­tes szó­vál­tás nél­kül derék­tá­jon tér­del­te a sér­tet­tet. Az agresszív vád­lot­tat a jelen lévők pró­bál­ták távol tar­ta­ni a fér­fi­tól, aki dühé­ben bele­rú­gott egy köze­li kerék­pár­tá­ro­ló­ba, majd fél­test­vé­ré­vel, az idő­sebb vád­lot­tal kez­dett el köte­ked­ni. Ezt meg­lát­ta a sér­tett, majd az őt ért rúgás miatt oda­lé­pett hoz­zá­juk és meg­ütöt­te a bán­tal­ma­zó­ját. Az idő­sebb elkö­ve­tő meg­pró­bált a két férfi közé állni, de a fia­ta­labb ismét meg­ütöt­te a sér­tet­tet. Ekkor lépett oda hoz­zá­juk a tár­suk, aki pró­bál­ta kibé­kí­te­ni őket, azon­ban az itta­san vesze­ke­dő fér­fi­ak több­ször meg­ütöt­ték egy­mást és dulakodtak.

A vere­ke­dés köz­ben az idő­sebb elkö­ve­tő elő­vet­te a 12 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kését, ami­vel egy­szer mell­ka­son szúr­ta a sér­tet­tet, akit eköz­ben az egyik társa a föld­re szo­rí­tott, a másik pedig a férfi lábát húzta, majd mind­hár­man több­ször meg­ütöt­ték és fejen rúg­ták a sér­tet­tet. Egy idő után a fia­ta­labb vád­lott pró­bált véget vetni tár­sai cse­lek­mé­nyé­nek, de egyi­kük tovább rug­dos­ta az ekkor­ra már esz­mé­let­len férfit.

Az elkö­ve­tők külö­nös kegyet­len­ség­gel bán­tal­maz­ták a maga­te­he­tet­len fér­fit, aki emi­att élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, és éle­tét csak a gyors és szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, tet­tü­ket rész­ben beis­me­rő bán­tal­ma­zó­kat külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, egyi­kü­ket és a meg­sé­rült fér­fit továb­bá garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja. A főügyész­ség a vád­ira­tá­ban a tör­vé­nyi fel­té­te­lek fenn­ál­lá­sa ese­tén a bán­tal­ma­zók­kal szem­ben 11, 12, illet­ve 7 év fegy­ház­bün­te­tés és külön­bö­ző tar­ta­mú köz­ügyek­től eltil­tás, míg a meg­sé­rült fér­fi­val szem­ben az álta­la elkö­ve­tett garáz­da­ság miatt 1 év, 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A rend­őr­ség által az elkö­ve­tők elő­ál­lí­tá­sá­ról készí­tett videó itt tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-eletveszelyes-seruleseket-okoztak