Főoldal » Hírek » Ittasan lövöldözött egy férfi Erzsébetvárosban – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 38 éves fér­fi­val szem­ben, aki az édes­ap­ja halá­la után hát­ra­ha­gyott fegyver- és lőszer gyűj­te­ményt nem jelen­tet­te be a ható­sá­gok felé, azo­kat enge­dély nél­kül meg­tar­tot­ta, majd 2022 szep­tem­be­ré­ben az egyik pisz­tollyal ittas és bódult álla­pot­ban lövöl­döz­ni kez­dett Erzsébetvárosban.

A vád­irat sze­rint a vád­lott édes­ap­ja lőfegy­ve­re­ket, lősze­re­ket, illet­ve külön­bö­ző közel­har­ci fegy­ve­re­ket gyűj­tött. A gyűj­te­mé­nyé­be több pisz­toly, söré­tes puska, gép­pisz­toly, több mint 1000 db lőszer és továb­bi 1000 db lősze­re­lem is tar­to­zott. Az apá­nak - aki bár ren­del­ke­zett bizo­nyos sport­lö­vé­sze­ti célú lőfegy­ve­rek tar­tá­sá­hoz szük­sé­ges enge­déllyel - ezek­nek a lőfegy­ve­rek­nek és lősze­rek­nek a tar­tá­sá­ra nem volt enge­dé­lye. Az ille­gá­li­san tar­tott fegy­ve­re­ket és lősze­re­ket a férfi abban a XIX. kerü­le­ti ház­ban tar­tot­ta, ahol csa­lád­já­val, köz­tük fiá­val, a vád­lot­tal élt.

Édes­ap­ja halá­lát köve­tő­en, a vád­lott leg­ké­sőbb 2022 szep­tem­be­ré­ben tudo­mást szer­zett a fegyver- és lőszer gyűj­te­mény­ről, ame­lyek tar­tá­sá­ra ő maga sem ren­del­ke­zett enge­déllyel, ennek elle­né­re a ható­sá­go­kat nem érte­sí­tet­te, vala­mint azo­kat az akkor még folya­mat­ban volt hagya­té­ki eljá­rás­ban sem jelen­tet­te be.

A vád­lott 2022. szep­tem­ber 2-án az este folya­mán alko­holt és kábí­tó­szert is fogyasz­tott, majd a fegy­ve­rek közül magá­hoz vette az egyik pisz­tolyt, vala­mint 19 darab hozzá tar­to­zó lőszert, és elin­dult a bel­vá­ros­ba. Pár órá­val később, már más­nap haj­nal­ban a vád­lott a VII. kerü­let, Ker­tész utcá­ban ittas és bódult álla­pot­ban elő­vet­te a pisz­tolyt, majd azzal egy­szer a leve­gő­be, egy­szer pedig a föld­re céloz­va lövé­se­ket adott le. Ezután tovább­ment, köz­ben a tárat a fegy­ver­ből kivet­te, majd egy sörö­ző előtt, az ott tar­tóz­ko­dók köze­lé­ben a fegy­vert a leve­gő­be emel­te és több­ször meg­pró­bál­ta elsüt­ni, de azzal már nem tudott lövé­se­ket leadni.

A tör­tén­tek után két szem­ta­nú érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, majd követ­ni kezd­te a vád­lot­tat, aki ezt ész­lel­te, ezért - a már töl­tet­len fegy­ver­rel - az egyi­kük irá­nyá­ba lőtt. A szem­ta­nú ennek elle­né­re tovább követ­te őt, ezért a vád­lott szó­vál­tás­ba került vele, majd cél­zot­tan ráfog­va a fegy­vert ker­get­ni kezdte.

Az idő­köz­ben kiér­ke­ző rend­őrö­ket ész­lel­ve, a vád­lott a pisz­tolyt egy sze­me­tes­be dobta, amit azon­ban a rend­őrök meg­ta­lál­tak, és azt a vád­lott ruhá­za­tá­ban maradt lősze­rek­kel együtt lefog­lal­ták. Elfo­gá­sát köve­tő­en a nyo­mo­zók a férfi lakó­he­lyén is kuta­tást tar­tot­tak, amely­nek során a gyűj­te­mény­be tar­to­zó többi lőfegy­vert és lőszert is megtalálták.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel, vala­mint fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. Az ügy­ben a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülést tar­tott, ame­lyen a vád­lott nem tett nyi­lat­ko­za­tot és tár­gya­lás tar­tá­sát kérte, ezért a bíró­ság az ügyet tár­gya­lás­ra utalta.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kihallgattak-a-vaktaban-lovoldozo-ferfit