Főoldal » Archív » Ittasan, más kocsiját vezetve okozott balesetet a férfi - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség súlyos testi sér­tést okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki itta­san, jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt, a meg­en­ge­dett sebes­sé­get túl­lép­ve, más kocsi­ját vezet­ve oko­zott 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést az utasának.

A férfi 2015. októ­ber 3. nap­ján, dél­után, Dágon 79 km/óra sebes­ség­gel vezet­te a karosszé­ria javí­tá­si mun­kák miatt rábí­zott sze­mély­gép­ko­csit, amely­ben a jobb első ülé­sen a 10 éves sér­tett uta­zott. A férfi a jobb­ra ívelő útka­nya­ru­la­tot köve­tő­en egy kutya miatt féke­zett, hir­te­len jobb­ra kor­mány­zott, mely­nek követ­kez­té­ben a kocsi leha­ladt az úttest­ről és a beto­no­zott árok­ba csapódott.

A bal­eset során a 10 éves kis­fiú 8 napon túl gyó­gyu­ló ujj­csont­tö­rést szenvedett.

A járá­si ügyész­ség a fér­fi­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Tata­bá­nya, 2016. októ­ber 10. napján

Dr. Reszl Ildi­kó s.k.

főügyész

2016. 10. 10. Komárom-Esztergom