Főoldal » Hírek » Ittasan okozott balesetet, majd elhajtott - FOTÓKKAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés és cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki itta­san ütkö­zött a szem­be­jö­vő autó­val, de meg­ál­lás nél­kül továbbhajtott.

A 77 éves férfi 2020 októ­be­ré­ben Bala­ton­feny­ves­ről Kapos­vár­ra veze­tett, azon­ban útköz­ben – mivel indu­lás előtt alko­holt fogyasz­tott – áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba, ahol a saját autó­já­nak, és a vele szem­ben sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő gép­jár­mű­nek a bal olda­li vissza­pil­lan­tó tükre össze­üt­kö­zött. A bal­eset követ­kez­té­ben a vissza­pil­lan­tó tükör mind­két autó­ról letö­rött, de az egyik levá­gó­dó tükör a vét­len sofőr jár­mű­vé­nek bal olda­li első abla­kát is betör­te, az üveg­szi­lán­kok pedig az utas­tér­be szóródtak.

Az ütkö­zés hang­ja, illet­ve saját vissza­pil­lan­tó tük­ré­nek elvesz­té­se miatt a vád­lott ugyan ész­lel­te a bal­ese­tet, de a hely­szí­nen nem állt meg, hanem távo­zott anél­kül, hogy meg­győ­ző­dött volna arról, hogy a bal­eset­ben megsérült-e vala­ki. A kapos­vá­ri rend­őrök azon­ban – egy a hely­szí­nen talált törött alkat­rész alap­ján – meg­ál­la­pí­tot­ták a bal­eset­ben részes gép­jár­mű típu­sát és szí­nét, így később azo­no­sí­ta­ni tud­ták a vét­kes sofőrt is.

A fény­ké­pek a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készültek.