Főoldal » Hírek » Ittasan okozott sérülést – bíróság előtt kell felelnie - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 20 éves fér­fi­val szem­ben, aki ita­lo­zás után roko­na fele­sé­gé­re rúgta a kerítéskaput.

A vád sze­rint 2020 kará­cso­nyán a vád­lott ittas álla­pot­ban bará­ti tár­sa­sá­gá­val továb­bi ünnep­lés­re indult egy Nóg­rád megyei falu­ban. Az uno­ka­test­vé­re házá­hoz érve egy régeb­bi sérel­me miatt kia­bál­ni kez­dett, majd egy faha­sáb­bal ütöt­te a vas­ból készült kerí­tés­ka­put. A fér­fit a ház­ból kiér­ke­ző sér­tett, uno­ka­test­vé­ré­nek fele­sé­ge pró­bál­ta nyug­tat­ni, köz­ben a férfi folya­ma­to­san rug­dos­ta a kaput. Rúgá­sai hatá­sá­ra a kapu nagy erő­vel kinyílt, és a mögöt­te álló nő lábá­nak csa­pó­dott. A vád­lot­tat uno­ka­test­vé­re és bará­tai fékez­ték meg. A sér­tett az ütés követ­kez­té­ben láb­uj­ján 8 napon túl gyó­gyu­ló, töré­ses sérü­lést szenvedett.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a bíró­ság ítél­je vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, köte­lez­ze a nyo­mo­zás során fel­me­rült bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re, vala­mint ren­del­je el a koráb­ban elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés végrehajtását.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.