Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ittasan okozta a balesetet, amiben ő és utasai is megsérültek - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz azzal a 29 éves Heves megyei fér­fi­val szem­ben, aki jelen­tős mennyi­sé­gű sze­szes ital elfo­gyasz­tá­sa után szó­ra­koz­ni vitte isme­rő­se­it, azon­ban bal­ese­tet szenvedtek.

A vád sze­rint a férfi 2022. janu­ár 22-én, nap­köz­ben egy ünnep­lés során leit­ta­so­dott, így haza­vit­ték. Az esti órák­ban talál­ko­zott két ünnep­lő­vel, akik fuvart keres­tek. A vád­lott bele­egye­zett, hogy elvi­gye őket a kért hely­re, és test­vé­ré­vel, vala­mint a két fér­fi­val együtt autó­ba ült. A még min­dig leg­alább enyhe fok­ban ittas sofőr Bátony­te­re­nye lakott terü­le­tén belül 68-72 km/h sebes­ség­gel vezet­te gép­ko­csi­ját, ami az eltúl­zott sebes­ség miatt egy kanyar­ban lesod­ró­dott az úttest­ről és egy lakó­ház­nak ütközött.

A bal­eset­ben a fér­fi­nek, mel­let­te ülő test­vé­ré­nek és az egyik hátsó utas­nak könnyű sérü­lé­se, a negye­dik fér­fi­nak súlyos orr­csont­tö­ré­se és gerin­c­zú­zó­dá­sa lett.

A férfi meg­szeg­te a KRESZ min­den­ki által ismert ren­del­ke­zé­sét, misze­rint jár­mű­vet csak az vezet­het, aki­nek a szer­ve­ze­té­ben nincs sze­szes ital elfo­gyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol, és cse­lek­mé­nyé­vel 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést is oko­zott, az ügyész­ség ezért súlyos testi sér­tést okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot elle­ne a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Ebben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett a 261.512 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sé­re is.

Mivel a hátul ülő uta­sok nem rög­zí­tet­ték magu­kat sza­bá­lyo­san becsa­tolt biz­ton­sá­gi övvel, ezért a rend­őr­ség elle­nük köz­igaz­ga­tá­si eljá­rást kezdeményezett.

Az ügyész­ség „Jogod­ban áll tudni” című isme­ret­ter­jesz­tő soro­za­tá­nak aláb­bi részé­ben egy szi­mu­lált hely­zet­ben lát­ha­tó, hogyan hat az alko­hol a reakcióidőre:

https://ugyeszseg.hu/jogodban-all-tudni-mindent-az-ittas-vezetesrol/