Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Ittasan randalírozott a templomban – fotókkal – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Két napon belül íté­let szü­le­tett a nyír­egy­há­zi temp­lo­mot itta­san meg­ron­gá­ló férfi ellen. 

A vád sze­rint a 20-as évei végén járó férfi 2023. októ­ber 28-án, este, Nyír­egy­há­zán, az Örö­kös­föl­dön az egyik presszó­ban leit­ta­so­dott, majd egy hir­te­len ötlet­től vezé­rel­ve bement a köze­li temp­lom­ba, és törni-zúzni kez­dett. A vád­lott össze­tör­te a kéz­fer­tőt­le­ní­tő auto­ma­tá­kat, mik­ro­fo­no­kat, szét­szór­ta a köny­ve­ket, majd meg­gyúj­tot­ta a temp­lom­ol­tá­ron elhe­lye­zett gyer­tyá­kat. Ezután fel­ment a temp­lom kar­za­tá­ra, és az ott elhe­lye­zett, kör­me­net­hez hasz­nált fake­reszt ledön­té­se után egy vázát is széttört.

A férfi ezek után átment a pap­lak­ba is, ahol leszag­gat­ta a füg­göny­kar­ni­so­kat, majd onnan kijő­ve a temp­lom udva­rán virág­kas­pó­kat boro­ga­tott fel, végül egy hir­de­tő­táb­lát is meg­ron­gált. Ezen cse­lek­mé­nyé­vel a vád­lott az egy­ház­köz­ség­nek 185.000 forint kárt okozott.

A fér­fit az buk­tat­ta le, hogy a temp­lom­kert­ből kife­lé jövet sérü­lé­se­ket szer­zett, és a cipő­jét, vala­mint a tele­fon­ját is elve­szí­tet­te, ezért egy járó­ke­lő­től segít­sé­get kért, aki érte­sí­tet­te az ügye­le­tet. A kiér­ke­ző rend­őrök fel­fe­dez­ték a ron­gá­lást, és a fér­fit - ellá­tá­sát köve­tő­en - őri­zet­be vették.

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő ron­gá­lót a mai napon bíró­ság elé állí­tot­ta. A bíró­ság gyor­sí­tott eljá­rás­ban pénz­bün­te­tés­re ítél­te és köte­lez­te az oko­zott kár megfizetésére.