Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Ittasan reklámtáblának ütközött, majd elaludt a kocsijában – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki tavaly ősszel, ittas álla­pot­ban, két­szer is ugyan­ar­ra a ben­zin­kút­ra haj­tott be.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. szep­tem­ber 1-jén az egyik megye­be­li kis­vá­ros ben­zin­kút­já­ra haj­tott be, majd ott neki­üt­kö­zött ittas­sá­gá­ból adó­dó­an egy rek­lám­táb­lá­nak. A követ­kez­mé­nye­ket azon­ban nem várta meg, hanem elhaj­tott, azon­ban 15 perc eltel­té­vel ismé­tel­ten ugyan­ar­ra a ben­zin­kút­ra ment, majd lepar­kolt és elaludt a gép­ko­csi­ban.

A kiér­ke­ző rend­őrök iga­zol­tat­ták, majd az eljá­rás során kide­rült, hogy szer­ve­ze­té­ben sze­szes­ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol van.

A vád­lott egyéb­ként veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zett.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja és indít­vá­nyoz­ta, hogy a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­val álla­pít­sa meg bűnös­sé­gét.