Főoldal » Archív » Ittasan támadt a rendőrökre a siklósi férfi – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a sik­ló­si férfi ellen aki 2016. augusz­tu­sá­ban itta­san rátá­madt a vele szem­ben intéz­ke­dő rendőrökre.

A férfi a cse­lek­mény nap­ján az esti órák­ban egy sik­ló­si boro­zó­ban nagy mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott és - mivel erő­sen ittas álla­pot­ba került - a barát­ja által veze­tett gép­ko­csi­ban később elaludt.

Az autó­ból, amellyel a férfi és barát­ja halad­tak Har­kány­ban kifo­gyott a ben­zin, ezért a vád­lott isme­rő­se a kocsit egy ház előtt leál­lí­tot­ta és gya­log elin­dult a köze­li ben­zin­kút­hoz, miköz­ben az ittas vád­lott tovább aludt a kocsiban.

A ház tulaj­do­no­sa, amely előtt a gép­ko­csi leállt idő­köz­ben érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A kiér­ke­ző sik­ló­si rend­őrök meg­pró­bál­ták fel­kel­te­ni az alvó vád­lot­tat, aki csak több­szö­ri fel­szó­lí­tás­ra ébredt fel. Ezután kiszállt a gép­ko­csi­ból és még min­dig erő­sen itta­san rátá­madt a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrök­re, ököl­be szo­rí­tott kéz­zel meg­in­dult felé­jük, trá­gár kife­je­zé­sek­kel illet­te őket, majd fel­ka­pott egy közel fél méter hosszú, műanyag bevo­na­tú merev kábelt és azzal indult meg a rend­őrök felé.

A férfi táma­dá­sát a rend­őrök  csak úgy tud­ták elhá­rí­ta­ni, hogy őt gázspray-vel lefúj­ták, majd föld­re vit­ték és megbilincselték.

Mivel az ittas férfi a rend­őrö­ket erő­szak­kal aka­dá­lyoz­ta a hiva­ta­los eljá­rá­suk­ban és egy kábel­da­rab­bal támadt rájuk, ezért cse­lek­mé­nye fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek minő­sül, amit a tör­vény ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyeget.