Főoldal » Hírek » Ittasan tört-zúzott a kórház udvarán - Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki mivel ittas­sá­ga miatt nem enged­ték be a kór­ház­ba, ordi­bál­va tört-zúzott az udvaron.

A vád­irat sze­rint a hely­be­li férfi 2022. novem­ber 27-én késő este meg­je­lent élet­tár­sá­val a kecs­ke­mé­ti kór­ház bejá­ra­tá­nál, azon­ban szem­mel lát­ha­tó ittas­sá­ga és agresszív fel­lé­pé­se miatt nem enged­ték be az őrök az intéz­mény­be. A vád­lott ezt han­go­san sérel­mez­ve bemá­szott a kerí­té­sen, és az egyik kór­há­zi épü­let­ben meg­rú­gott egy üveg­aj­tót, majd az udva­ron fel­rú­gott több tere­lő­bó­ját. Végül a bejá­ra­ti kapun lévő tájé­koz­ta­tó táb­lák­ba is bele­rú­gott, ami­től azok össze­tör­tek. A kór­há­zi biz­ton­sá­gi szol­gá­lat mun­ka­tár­sai az őrjön­gő fér­fit a rend­őr­ség kiér­ke­zé­sé­ig visszatartották.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, illet­ve ria­dal­mat keltsen.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat. A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel a férfi bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta, és vele szem­ben 200 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tést sza­bott ki.