Főoldal » Archív » Ittasan vezetett a végrehajtó-helyettes

A Kapos­vá­ri Nyo­mo­zó Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a végrehajtó-helyettest, aki 2015. augusz­tus 26. nap­ján a dél­utá­ni órák­ban sze­szes ital fogyasz­tá­sát köve­tő­en, súlyos fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­ság elő­idé­zé­sé­re alkal­mas ittas álla­pot­ban vezet­te a mun­kál­ta­tó­ja által bérelt személygépkocsit.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye