Főoldal » Hírek » Ittasan vezetett, szalagkorlátnak ütközött – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 36 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron itta­san köz­le­ke­dett autó­val a III. kerü­let­ben, amely­nek során meg­csú­szott és sza­lag­kor­lát­nak csapódott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. júli­us 21-én, este, itta­san köz­le­ke­dett a III. kerü­let­ben. Ennek során, a Szent­end­rei úti felül­já­rón halad­va meg­csú­szott, és több­ször neki­üt­kö­zött a sza­lag­kor­lát­nak. A bal­eset során sem a sofőr, sem az utasa nem sérült meg.  A fér­fi­val szem­ben a bal­ese­tet ész­le­lő jár­őrök intéz­ked­tek, majd őt az ille­té­kes rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra elő­ál­lí­tot­ták. A vád­lott a cse­lek­ményt meg­elő­ző­en alko­holt fogyasztott.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség arra tett indít­ványt a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel pénz­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/ittasan-szaguldozott-majd