Főoldal » Archív » Ittasan vezetett újra és újra

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki négy nap­pal az ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt tör­tént elíté­lé­se után ismét itta­san veze­tett Ceg­léd utcáin.

A bűn­ügy vád­lott­ját, egy ceg­lé­di fér­fit a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség 2019. május 16-án bíró­ság elé állí­tot­ta ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt.

A vád­lott az íté­let meg­ho­za­ta­la után négy nap­pal ismét alko­ho­los befo­lyá­solt­ság alatt veze­tett Ceg­lé­den, a Szé­che­nyi úton. A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei fel­fi­gyel­tek a már ismert fér­fi­ra és követ­ni kezd­ték. A vád­lott útja egy sörö­ző­höz vezetett.

A rend­őrök a sörö­ző előtt intéz­ke­dés alá von­ták a fér­fit, a lég­al­ko­hol mérő készü­lék pedig a vád­lott ittas­sá­gát iga­zol­ta, ezért elő­ál­lí­tot­ták a Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, ahol őri­zet­be vették.

A fér­fi­nak a koráb­bi ittas veze­té­sek miatt indult bün­te­tő­el­já­rá­sok követ­kez­té­ben már nem volt veze­tői engedélye.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé a fér­fit. A Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság 1 év 4 hónap fog­ház­bün­te­tés­re, 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te a vád­lot­tat, és 4 évre eltil­tot­ta a köz­úti járművezetéstől.

A bíró­ság íté­le­te jog­erős lett, ezért azon­nal meg­kezd­ték a fog­ház­bün­te­tés végrehajtását.