Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ittasan vitte el ismerőse autóját, ami menet közben kigyulladt – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki  meg­ron­gált egy sze­me­test, majd néhány nap­pal később itta­san elkö­töt­te isme­rő­se autó­ját, ami menet köz­ben kigyulladt.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2023. szep­tem­ber 2-án este az egyik vár­me­gyei kis­te­le­pü­lés utcá­já­ban itta­san han­gos­ko­dott és bele­rú­gott egy üzlet előt­ti sze­me­tes­be, ami a fel­bo­rult, tar­tal­ma pedig a jár­dá­ra szóródott. 

A vád­lott néhány nap múlva, szep­tem­ber 6-án dél­után egy isme­rő­sé­hez ment ven­dég­ség­be, ahol alko­holt fogyasz­tott. A férfi az este során enge­dély nél­kül elvet­te az isme­rő­se autó­ját, és azzal kocsi­káz­ni ment. Az ittas, veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző vád­lott nem meg­fe­le­lő­en kezel­te az autót, ami menet köz­ben kigyulladt.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tőt jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel és garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.