Főoldal » Egyéb kategória » IV. Országos Ügyészségi Sporttalálkozó a Ludovikán – fotókkal

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész véd­nök­sé­ge alatt júli­us 5-7. között zaj­lott a IV. Orszá­gos Ügyész­sé­gi Sport­ta­lál­ko­zó, amely­nek idén a Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem léte­sít­mé­nyei adtak ott­hont.

Az ügyész­ség évek óta ren­dez sport­ta­lál­ko­zó­kat, ahol a kol­lé­gák külön­bö­ző ver­seny­szá­mok­ban mér­he­tik össze a tudá­su­kat. A mos­ta­ni, 40 éves jubi­le­u­mi ren­dez­vényt Dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes úr nyi­tot­ta meg, illet­ve adta át más­nap este a díja­kat.

Az orszá­gos sport­ta­lál­ko­zón 21 csa­pat több mint 400 részt­ve­vő­je ver­seny­zett asz­ta­li­te­nisz­ben, kötél­hú­zás­ban, lab­da­rú­gás­ban, röp­lab­dá­ban, sík­fu­tás­ban, tol­las­lab­dá­ban és úszás­ban. A csa­pa­tok emel­lett kara­oke ver­seny­szám­ban is meg­mu­tat­hat­ták a tehet­sé­gü­ket.

A 3 napos sport­ese­mé­nyen az ügyész­sé­gi dol­go­zók bizo­nyí­tot­ták, hogy nem­csak a mun­ká­juk­ban, hanem a sport­pá­lyán is kiemel­ke­dő fel­ké­szült­ség­gel, álló­ké­pes­ség­gel, kon­cent­rá­ci­ó­val néz­nek szem­be a kihí­vá­sok­kal.

Az Orszá­gos Ügyész­sé­gi Sport­ta­lál­ko­zón össze­sí­tés­ben az I. helye­zést a Fővá­ro­si Főügyész­ség, a II. helye­zést a Leg­főbb Ügyész­ség, míg a III. helye­zést a Pest Megyei főügyész­ség csa­pa­ta érte el.

Sport­tel­je­sít­mé­nyé­nek elis­me­ré­se­ként díjat kapott a leg­ered­mé­nye­sebb női és férfi ver­seny­ző, kiosz­tot­ták a Fair Play díjat, vala­mit az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­té­nek külön­dí­ját, és a Borsod-Abaúj Zemp­lén Megyei Főügyész­ség által 2018-ban ala­pí­tott, dr. Szi­nay Ist­ván emlék­dí­jat is.