Főoldal » Hírek » Ivócimboráját rabolta ki a kocsma előtt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki közös ita­lo­zá­suk során a pén­zé­nek meg­szer­zé­se érde­ké­ben bán­tal­ma­zott egy másik fér­fit, majd elvet­te az értékeit.

A vád sze­rint a vád­lott 2022. már­ci­us 30-án este, egy mező­ke­resz­te­si presszó előt­ti köz­te­rü­le­ten együtt ita­lo­zott egy másik fér­fi­val, az ügy sér­tett­jé­vel. Beszél­ge­tés köz­ben a vád­lott tudo­má­sá­ra jutott, hogy a sér­tett nagyobb össze­gű kész­pénzt tart magá­nál és úgy dön­tött, hogy azt min­den­kép­pen meg­szer­zi. Ennek érde­ké­ben az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott két­szer meg­rúg­ta, majd négy alka­lom­mal ököl­lel a fején meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a föld­re került. A vád­lott ekkor rátér­delt a sér­tett­re és a ruhá­za­tá­ból elvett 150.000 forint kész­pénzt és egy mobil­te­le­font, majd távo­zott a helyszínről.

A meg­tá­ma­dott férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény elbí­rá­lá­sá­ra tett indít­ványt a Mező­kö­ves­di Járás­bí­ró­ság­nak. A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­ság döntését.