Főoldal » Hírek » Ivópartnerüket rabolták ki a vádlottak - FOTÓKKAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 16 éves fia­tal­lal és 24 éves tár­sá­val szem­ben, akik a közös ita­lo­zás után a nyílt utcán ütöt­ték le ivó­part­ne­rü­ket azért, hogy a nála lévő kész­pénzt meg­sze­rez­zék.

A vád sze­rint a két vád­lott 2020 szep­tem­be­ré­ben egy presszó­ban ita­lo­zott a sér­tet­tel, mely­nek során fel­fi­gyel­tek arra, hogy a fér­fi­nél nagyobb össze­gű kész­pénz van, ezért elha­tá­roz­ták, hogy ami­kor az ittas sér­tett a zár­óra­kor haza­in­dul, meg­szer­zik tőle az érté­ke­it.

A fel­nőtt korú vád­lott ennek érde­ké­ben még a kocs­má­nál magá­hoz vett egy hosszabb fada­ra­bot, majd ész­re­vét­le­nül követ­ni kezd­ték a haza­fe­lé tartó sér­tet­tet. Ami­kor a vád­lot­tak egy fél­re­e­ső helyen utol­ér­ték a gya­nút­lan fér­fit, a fia­tal­ko­rú vád­lott mögé lopó­zott, és a maguk­kal vitt fada­rab­bal hátul­ról leütöt­te a sér­tet­tet, akit a társa ököl­lel halán­ték­tá­jon is meg­ütött, mely­től elte­rült a föl­dön.

A vád­lot­tak ezután a sér­tet­től elvet­ték a pénz­tár­cá­ját, majd az úton fekvő, erő­sen vérző fér­fit hát­ra­hagy­va elfu­tot­tak a hely­szín­ről. A vád­lot­tak a rab­lás­sal közel 40.000,-Ft-ot zsák­má­nyol­tak, míg a sér­tett pénz­tár­cá­ját és az abban lévő sze­mé­lyes ira­to­kat eléget­ték.

A vád­lot­ta­kat a kapos­vá­ri nyo­mo­zók már más­nap elfog­ták, majd őri­zet­be véte­lük után az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra elren­del­ték letar­tóz­ta­tá­su­kat is. A sér­tett a táma­dás során 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szer­zett, azon­ban a vád­lot­tak által elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás alkal­mas volt arra, hogy súlyo­sabb sérü­lést okoz­zon a fér­fi­nak.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak közül a fia­tal­ko­rú vád­lott­ra 3 év fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés, míg fel­nőtt korú tár­sá­ra 7 év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt arra az estre, ha a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rik.