Főoldal » Hírek » Ivott, forgalommal szemben vezetett, majd parkolni próbált - videóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki az egyik helyi presszó­ban nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tott, majd gép­ko­csi­já­val meg­pró­bált beáll­ni a tár­sas­há­zi laká­sá­nak udvarára.

A vád­irat sze­rint a férfi idén júni­us köze­pén, egy dél­után, egy helyi presszó­ban sört és rövid italt fogyasz­tott. Ezt köve­tő­en gép­ko­csi­já­ba ült, és bel­vá­ro­si laká­sá­ra indult. Ittas­sá­ga miatt a for­ga­lom­mal szem­ben köz­le­ke­dett az utcá­juk­ban, noha az utca ele­jén  „Behaj­ta­ni tilos” tábla van. Haza­ér­ve nehéz­sé­get oko­zott neki bepar­kol­ni a tár­sas­ház udva­rá­ra, amit ész­lel­tek az utca lakói, és egyi­kük fel­vé­telt készí­tett. A közel­ben lakók érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get is, a jár­őrök néhány per­cen belül a hely­szín­re érkez­tek, majd előbb szon­dát fújat­tak a vád­lot­tal, utána pedig vér-és vize­let­vé­tel­re elő­ál­lí­tot­ták a kórházba.

A férfi véré­ben 2,6 ezre­lék alko­hol­kon­cent­rá­ció volt a veze­tés­kor, amely súlyos fokú ittas álla­pot­nak felel meg.

A gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­son a férfi tagad­ta, hogy itta­san veze­tett, azzal véde­ke­zett, hogy kizá­ró­lag azt köve­tő­en fogyasz­tott alko­holt, hogy a tár­sas­ház udva­rá­ra beparkolt. 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság pénz­bün­te­tés­re ítél­je a vád­lot­tat és tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től. Veze­tői enge­dé­lyét egyéb­ként a rend­őrök már a hely­szí­nen elvet­ték a férfitól.

 Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.