Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Járműfeltörést színlelt a sikkasztó alkalmazott - FOTÓKKAL - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség közleménye

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség ható­ság fél­re­ve­ze­té­se, sik­kasz­tás és ron­gá­lás miatt vádat emelt egy duna­egy­há­zi fér­fi­val szem­ben, aki egy fuva­ro­zó cég alkal­ma­zott­ja­ként a vevők­től átvett kész­pénzt elsik­kasz­tot­ta, majd ennek lep­le­zé­sé­re a céges teher­au­tó ablak­üve­gét betör­te és valót­lan beje­len­tést tett a rend­őr­sé­gen lopás miatt.

A vád­irat sze­rint a fuva­ro­zó cég­nél dol­go­zó férfi Euró­pa külön­bö­ző orszá­ga­i­ba szál­lí­tott álla­to­kat, mely­nek során a vétel­árat a meg­ren­de­lők­től kész­pénz­ben átvet­te. A vád­lott a 2020. május 1-jét meg­elő­ző héten közel 3 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő össze­gű eurót és angol fon­tot vett át a vevők­től, majd haza­é­ré­se után a fuva­ro­zó cég bérelt fur­gon­já­val a duna­egy­há­zi lakó­há­za előtt lepar­kolt. A vád­lott ekkor elha­tá­roz­ta, hogy a bevé­tel­lel nem szá­mol el a főnö­ke felé, hanem azt ellopja.

Ennek lep­le­zé­sé­re a vád­lott a kis­te­her­au­tó veze­tő olda­li kiseb­bik abla­ká­nak üve­gét betör­te azt a lát­sza­tot kelt­ve, mint­ha ide­ge­nek a jár­mű­vet fel­tör­ték volna. Ezután a mobil­te­le­fon­já­ról beje­len­tést tett isme­ret­len tet­tes ellen lopás elkö­ve­té­se miatt.

A vád­lott valót­lan tar­tal­mú beje­len­té­se alap­ján a kun­szent­mik­ló­si rend­őrök azon­nal hely­szí­ni szem­lét és adat­gyűj­tést végez­tek, ame­lyek ered­mé­nye­ként még aznap tisz­tá­zó­dott, hogy a cse­lek­ményt nem isme­ret­len tet­tes, hanem az alkal­ma­zott férfi követ­te el. A vád­lott a ron­gá­lás­sal közel 120 ezer forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel, továb­bá ron­gá­lás és ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyé­ben a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.