Főoldal » Hírek » Járművezetéstől többszörösen eltiltott sofőr letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt bűn­tet­te miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a hely­be­li fér­fi­nak, aki egy héten belül két­szer is lebu­kott ami­att, mert négy koráb­bi eltil­tás elle­né­re autót vezetett.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi egy hete, 2022. júni­us 23-án, dél­előtt, úgy köz­le­ke­dett jár­mű­vé­vel a város­ban, hogy őt az elmúlt fél évben négy­szer is eltil­tot­ták a jár­mű­ve­ze­tés­től. A bíró­ság leg­utób­bi dön­té­se sze­rint 2025-ig nem vezet­het. A férfi bár tudott az eltil­tá­sok­ról, azo­kat sem­mi­be véve autó­já­ba ült, ám a kis­kun­ha­la­si rend­őrök iga­zol­tat­ták és még aznap gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták. A férfi ennek elle­né­re öt nap múlva, 2022. júni­us 28-án, este, János­hal­mán ismét autó­ba ült, ekkor ugyan nem a saját autó­ját vezet­te, de így is fenn­akadt a rend­őrök hálóján.

Ismé­telt gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa mel­lett a rend­őrök őri­zet­be is vet­ték a tiltó ren­del­ke­zé­se­ket sem­mi­be vevő sofőrt.

Az ügyész­ség a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés, a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta a több­szö­rö­sen bün­te­tett gya­nú­sí­tot­tal szem­ben, aki a ter­hé­re rótt újabb két bűn­cse­lek­ményt fel­füg­gesz­tett börtön- és fog­ház­bün­te­té­sek pró­ba­ide­je alatt követ­te el, ráadá­sul továb­bi bün­te­tő­el­já­rás van vele szem­ben folya­mat­ban, így ese­té­ben reá­li­san fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszélye.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.