Főoldal » Hírek » Járóbottal, vascsővel, késsel ölt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt, aki - a vád sze­rint - közös ita­lo­zás után férfi isme­rő­sét járó­bot­tal, vas­cső­vel test szer­te bán­tal­maz­ta, kony­ha­kés­sel több­ször meg­szúr­ta, olyan súlyos sérü­lé­se­ket okoz­va, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, két férfi isme­rő­sé­vel rend­sze­re­sen együtt ita­lo­zott egy bor­so­di tele­pü­lé­sen az egyik férfi tulaj­do­ná­ban lévő csa­lá­di ház­ban. Mind­hár­man alko­ho­lis­ta élet­mó­dot foly­tat­tak, ezért gya­ko­ri­ak vol­tak közöt­tük a vesze­ke­dé­sek. 2021. szep­tem­ber ele­jén mind­hár­man a ház­ban ita­loz­tak, a ház­tu­laj­do­nos a sze­szes ital­tól elál­mo­so­dott, és elaludt.

A vád­lott és a fotel­ben ülő sér­tett között nap­köz­ben már volt szó­vál­tás, ez kiújult, és emi­att a vád­lott egy közel egy méte­res fém járó­bot­tal, vala­mint egy több mint 1 méter hosszú 2 kilo­gram­mos vas­cső­vel a sér­tet­tet test szer­te 26-szor meg­ütöt­te, továb­bá egy 26 cm-es kony­ha­kés­sel hat­szor megszúrta.

A sér­tett halá­la légzési-keringési elég­te­len­ség miatt állt be. Az éle­tét az azon­na­li szak­sze­rű orvo­si segít­ség sem ment­het­te volna meg, a sérü­lé­sek elszen­ve­dé­se az átla­gost meg­ha­la­dó testi, lelki gyöt­re­lem­mel járt.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy a bíró­ság a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből is zárja ki a vádlottat.