Főoldal » Archív » Járókelőket raboltak ki Budapesten - vádemelés - VIDEÓVAL

A vád sze­rint a két elkö­ve­tő pár napon belül két fér­fit is meg­tá­ma­dott azért, hogy az érté­ke­i­ket megszerezzék.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2017. ápri­lis 17-én, kora haj­nal­ban, a VII. kerü­let, Blaha Lujza téri alul­já­ró­ban figyel­tek fel az ittas álla­pot­ban lévő sér­tett­re, majd követ­ték azért, hogy érté­ke­it meg­sze­rez­zék. A vád­lot­tak a fér­fit a Rákó­czi úton érték utol, ahol az egyi­kük mögé lépett és hátul­ról lefog­ta, míg társa átku­tat­ta a ruhá­za­tát. A táma­dók a sér­tett nad­rág­já­ból kivet­ték a pénz­tár­cá­ját a benne lévő kész­pénz­zel, illet­ve okira­tok­kal együtt, vala­mint elvet­ték a férfi mobil­te­le­fon­ját is.

Ami­kor a sér­tet­tet az őt hátul­ról lefo­gó vád­lott elen­ged­te, a férfi meg­pró­bál­ta vissza­sze­rez­ni az érté­ke­it, ekkor azon­ban a másik vád­lott őt arcon ütöt­te, majd tár­sa­i­val együtt elmenekült.

Ebben az elkö­ve­tés­ben részt vett egy har­ma­dik tár­suk is, aki a vád­lot­tak cse­lek­mé­nyét figye­lés­sel biztosította.

A két vád­lott pár nap múlva, 2017. ápri­lis 19-én, a haj­na­li órák­ban, a XI. kerü­let, Bar­tók Béla úton ismét kifi­gyelt egy fér­fit. Utána men­tek, majd ami­kor mögé értek, egyi­kük meg­lök­te, ettől a sér­tett a föld­re esett. A férfi fel­állt, és meg­pró­bált elme­ne­kül­ni a táma­dói elől, ekkor azon­ban őt a másik vád­lott ököl­lel arcon ütötte.

Az ismét föld­re kerü­lő sér­tett zse­be­it ezután a vád­lot­tak átku­tat­ták, miköz­ben egyi­kük még ezalatt is több­ször meg­rúg­ta a fér­fit. A vád­lot­tak végül a sér­tett mobil­te­le­fon­ját vet­ték el, majd azzal elme­ne­kül­tek a helyszínről.

A meg­tá­ma­dott és bán­tal­ma­zott férfi ese­té­ben a súlyos, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sek reá­lis veszé­lye fennállt.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben két rend­be­li - egy eset­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett - rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra, amely bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra tizen­öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A vád­lot­tak jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vannak.

Az üggyel kap­cso­lat­ban a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által koráb­ban köz­zé­tett fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/az-utcan-raboltak-ki-a-sertetteket-videoval